Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Raevels
Dit zijn de algemene voorwaarden van Raevels, gevestigd aan de Zuiderzeestraat 3
(1719 LA) te Aartswoud, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 37156435, geregistreerd bij de Belastingdienst met btwnummer NL002102704B49. De website van Raevels is https://www.raevels.nl/.
Artikel 1 DefinitiesA
1. In deze algemene voorwaarden komen worden een aantal begrippen
meermaals gebruikt. De definities van deze begrippen staan hieronder.
a. Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Raevels voor of ten
behoeve van de Opdrachtgever verricht.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Raevels een
Overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen Raevels en Opdrachtgever met
als doel Raevels Diensten te laten verrichten in opdracht van Opdrachtgever.
d. Partij: Opdrachtgever of Raevels.
e. Partijen: Opdrachtgever en Raevels tezamen.
f. Resultaat: hetgeen in opdracht van de Opdrachtgever door Raevels in verband
met de levering van Diensten tot stand wordt gebracht.
g. Schriftelijk: op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen
communicatie per e-mail en chatdiensten zoals WhatsApp.
2. Definities in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd, tenzij er
voor het enkelvoud expliciet een andere definitie wordt gehanteerd dan voor het
meervoud en omgekeerd.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, Dienst,
Overeenkomst, elk Resultaat en/of andere rechtsverhouding met Raevels. Deze
algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een
Overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk vloeit.
2. De algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. Beide Partijen zullen zich inspannen om de ontvangst en inhoud van e-mails te
bevestigen.
4. Raevels kan Schriftelijke afspraken maken met Opdrachtgever welke afwijken
van deze algemene voorwaarden. In zulke gevallen geldt de afwijking enkel voor
de Overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Opdrachtgever
kan zich niet beroepen op die afwijking bij andere Opdrachten uitgevoerd door
Raevels.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment door Raevels
worden gewijzigd of aangevuld. Een wijziging of aanvulling wordt vooraf
aangekondigd. Bij ingrijpende wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen indien hij niet akkoord is met de
wijziging(en) of aanvulling(en). In dat geval worden de reeds verrichten Diensten
tot het moment van ontvangst van beëindiging aan Opdrachtgever in rekening
gebracht conform artikel 12 lid 6.
6. Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene
voorwaarden nietig is of wordt vernietigd blijven de overige voorwaarden
onverkort van kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg treden om een nieuwe
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 3 van 19
bepaling overeen te komen. De nieuwe bepaling zal het doel en de strekking van
de nietige c.q. vernietigde bepaling zo veel mogelijk volgen.
Artikel 3 Offertes
1. Indien Raevels de door Opdrachtgever gevraagde Diensten mogelijk acht stelt
Raevels een offerte op voor de uitvoering van de Diensten.
2. Tenzij in de offerte anders staat aangegeven zijn alle offertes van Raevels
vrijblijvend.
3. Een offerte geldt enkel voor de Diensten en Overeenkomst waarvoor deze is
opgesteld. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de offerte voor
toekomstige diensten of overeenkomsten.
4. De offerte geldt enkel voor de Diensten omschreven in de offerte. Diensten of
functionaliteiten die niet expliciet zijn omschreven in de offerte maken geen
onderdeel uit van de offerte.
5. Een offerte wordt gebaseerd op informatie en gegevens die Opdrachtgever aan
Raevels verstrekt. Indien tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst blijkt
dat Opdrachtgever niet alle benodigde informatie en gegevens heeft verstrekt
dan kan een reeds aanvaarde offerte alsnog worden herroepen door Raevels De
reeds verrichte Diensten tot het moment van herroeping worden in dat geval in
rekening gebracht conform artikel 12 lid 6.
Artikel 4 De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door
Opdrachtgever wordt aanvaard, tenzij de offerte alsnog wordt herroepen door
Raevels.
2. In gevallen waar Raevels Diensten levert in opdracht van Opdrachtgever zonder
dat er een offerte aan vooraf is gegaan, bijvoorbeeld in geval van spoed, ontstaat
de Overeenkomst op het moment dat Raevels start met de uitvoering van de
Diensten. De Diensten worden in dat geval op basis van het vaste uurtarief van
Raevels aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 5 Prijs
1. Door Raevels vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw, andere heffingen van
overheidswege en eventuele door Raevels te maken kosten bij de uitvoering van
de Overeenkomst.
2. Raevels heeft het recht zijn prijzen aan te passen en zal Opdrachtgever hierover
vooraf informeren. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst Schriftelijk
te ontbinden indien hij niet akkoord is met de prijswijzigingen. In zulks geval
worden de reeds verrichte Diensten tot het moment van ontvangst van
ontbinding aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen het oude (uur)tarief
conform artikel 12 lid 6.
3. De door Raevels vermelde prijzen zijn altijd exclusief de kosten voor de inkoop
van de door Opdrachtgever gewenste producten, zoals fonts. De kosten voor
deze producten worden door Raevels aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Raevels heeft het recht een voorschot te vorderen voor de uit te voeren
Overeenkomst of te verrichten Diensten. Zolang het voorschot niet is voldaan
door Opdrachtgever behoudt Raevels het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 4 van 19
Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Raevels zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij de beoordeling van de juiste
vervulling van de Overeenkomst blijft de esthetische waarde, vanwege diens
subjectieve karakter, buiten beschouwing.
2. Wanneer de Overeenkomst zich daartoe leent kan de uitvoering van de
Overeenkomst door Raevels worden opgedeeld in fasen. Raevels zal de planning
opstellen en aan Opdrachtgever bekend maken, tenzij Partijen anders
overeenkomen.
3. Om de Overeenkomst uit te voeren heeft Raevels bepaalde gegevens,
documenten, materialen en/of informatie van Opdrachtgever nodig. Raevels zal
dit zoveel mogelijk bij Opdrachtgever aangeven, maar Opdrachtgever is
eveneens gehouden zulke gegevens, documenten, materialen en/of informatie
te delen met Raevels wanneer hij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze nodig zijn
voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zolang Opdrachtgever zulke
gegevens, documenten, materialen en/of informatie niet heeft gedeeld heeft
Raevels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De
eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van
Opdrachtgever.
4. De Overeenkomst wordt enkel ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd.
Derden kunnen aan de inhoud van de Overeenkomst geen rechten ontlenen,
onder welke naam of titel dan ook.
5. Opdrachtgever zal aan Raevels toegang verlenen tot de digitale omgevingen
waar de Overeenkomst betrekking op heeft en zal Raevels waar redelijkerwijs
nodig assisteren bij de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Indien Opdrachtgever Schriftelijk met Raevels overeenkomt dat bepaalde
Diensten op een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie worden uitgevoerd,
dan draagt hij er zorg voor dat alle daarvoor noodzakelijke faciliteiten op die
locatie beschikbaar worden gesteld aan Raevels.
7. Indien voor het project online documenten beschikbaar zijn waaronder klikbare
UX of UI-prototypen, dan kunnen deze indien niet anders aangegeven komen te
vervallen binnen 4 maanden na oplevering van het project. Voor documenten
waar een maximale beschikbaarheidsdatum voor bijgeleverd is geldt de kortst
geldende beschikbaarheidstijd.
Artikel 7 Correctierondes
1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst zal Raevels, waar passend, een conceptof testversie van het Resultaat aan Opdrachtgever beschikbaar stellen.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid hier correcties op uit te laten voeren. Als
in de offerte geen andere afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid
correctierondes dan geldt dat er per overeenkomst maximaal twee
correctierondes plaatsvinden. Indien Opdrachtgever meer correctierondes
wenst of wanneer de correcties Diensten of functionaliteiten omvatten die geen
onderdeel zijn van de offerte zullen deze worden uitgevoerd conform de
voorwaarden in artikel 8 over meerwerk.
2. De eerste van de twee in het vorige lid genoemde correctierondes heeft
Opdrachtgever de mogelijkheid correcties uit te laten voeren ten aanzien van
het Resultaat, zolang deze correcties Diensten of functionaliteiten omvatten die
onderdeel zijn van de offerte. De tweede van de twee in het vorige lid genoemde
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 5 van 19
correctierondes heeft enkel betrekking op het correct functioneren van het
Resultaat conform de offerte en de Overeenkomst en heeft uitdrukkelijk geen
betrekking op aanvullende wensen of aanpassingen van esthetische aard.
Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk
1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de
Overeenkomst indien er sprake is van een wijziging in het uitgangspunt van de
Overeenkomst of andere omstandigheden een wijziging van de Overeenkomst
noodzakelijk maken.
2. Onder de in het vorige lid genoemde gewijzigde uitgangspunt of andere
omstandigheden vallen in ieder geval:
a. relevante wijzigingen in de eisen van Opdrachtgever dan wel de oorspronkelijke
Overeenkomst;
b. door Opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, Diensten die
reeds geaccepteerd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds
geaccepteerd is;
c. extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Overeenkomst
noodzakelijk blijken en ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet
bekend waren.
3. Indien Raevels op basis van de gewijzigde uitgangspunten of andere
omstandigheden zoals omschreven in het vorige lid Diensten heeft verricht of
moet verrichten die buiten de inhoud of omvang van de offerte en de daaruit
voortvloeiende Overeenkomst vallen (meerwerk), dan zullen deze Diensten aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht conform het uurtarief van Raevels.
4. Raevels zal Opdrachtgever vooraf informeren over uit te voeren meerwerk.
5. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met het uit te voeren meerwerk wordt
de originele Overeenkomst zoveel als mogelijk afgerond en wordt de voor die
Overeenkomst overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening
gebracht.
6. Raevels kan in het geval van meerwerk verlangen dat er een aanvullende
Overeenkomst wordt gesloten of dat de bestaande Overeenkomst wordt
gewijzigd.
Artikel 9 Inschakelen van derden
1. Het is Raevels bij de uitvoering van de Overeenkomst toegestaan gebruik te
maken van (de diensten van) derden, waaronder, maar niet beperkt tot,
onderaannemers. De kosten voor de inschakeling van deze derden worden
doorbelast aan Opdrachtgever, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Raevels zal Opdrachtgever vooraf informeren wanneer hij de diensten van de
derden betrekt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Raevels zal, waar nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, contact
onderhouden met aan Opdrachtgever gelieerde derden. Raevels is echter niet
aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door deze derden.
4. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW is uitgesloten.
Artikel 10 Uitvoeringstermijnen
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 6 van 19
1. Eventueel tussen Partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn steeds
indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2. Indien Raevels een uitvoeringstermijn heeft afgesproken met Opdrachtgever
begint deze termijn pas te lopen op het moment dat de Opdrachtgever de
benodigde gegevens, documenten, materialen, informatie en/of toegang tot
bepaalde digitale omgevingen van Opdrachtgever aan Raevels heeft verstrekt.
Tot die tijd heeft Raevels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten. De eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van
Opdrachtgever.
Artikel 11 Acceptatie
1. Wanneer Raevels de Overeenkomst heeft uitgevoerd heeft Opdrachtgever 7
kalenderdagen (hierna: de acceptatietermijn) de tijd om te onderzoeken of het
geleverde Resultaat klop(t)(pen) met de afspraken in de Overeenkomst. Indien
dat niet het geval is, dient Opdrachtgever dit binnen de acceptatietermijn
Schriftelijk te melden aan Raevels.
2. Indien de Opdrachtgever geen mededeling doet over acceptatie van het
Resultaat of gebreken daaraan binnen de acceptatietermijn wordt het
Resultaat beschouwd als geaccepteerd.
3. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking of het moment
waarop ze hadden moeten worden ontdekt door Opdrachtgever schriftelijk aan
Raevels worden gemeld. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van
het gebrek bevatten. Raevels zal onderzoeken of deze gebreken aan hem
toerekenbaar zijn. Als dat het geval is zal Raevels ze kosteloos herstellen. De
mogelijkheid onzichtbare gebreken te melden vervalt 3 maanden na de
oplevering van het Resultaat.
4. Nadat het Resultaat is geaccepteerd door Opdrachtgever worden verdere
aanpassingen eraan niet meer kosteloos uitgevoerd. De bepalingen in artikel 8
omtrent meerwerk zijn dan van toepassing.
Artikel 12 Facturatie
1. Raevels factureert Opdrachtgever digitaal na acceptatie zoals omschreven in
artikel 11 en hanteert een betalingstermijn van veertien kalenderdagen
gerekend vanaf de factuurdatum.
2. Indien Opdrachtgever een voorschot heeft betaald dan wordt dit voorschot in
mindering gebracht op de factuur.
3. Indien de uitvoering van een Overeenkomst langer dan 30 kalenderdagen duurt
of in fasen wordt uitgevoerd heeft Raevels het recht de reeds verrichte Diensten
steeds tussentijds in rekening te brengen.
4. Indien Opdrachtgever de factuur niet tijdig voldoet zal Raevels hem een
ingebrekestelling sturen met een termijn waarbinnen de Opdrachtgever alsnog
zijn betalingsverplichtingen moet nakomen. Wanneer Opdrachtgever ook niet
binnen die termijn de factuur voldoet is hij in verzuim. In dat geval heeft Raevels
het recht de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen
over het volledige bedrag van de factuur inclusief btw. De rente wordt berekend
vanaf de dag volgend op die waarop het verzuim intrad tot en met de dag
waarop de factuur volledig is voldaan.
5. Indien Raevels genoodzaakt is om kosten te maken voor de
(buitengerechtelijke) incassering van zijn factuur, dan komen deze kosten
volledig voor rekening van Opdrachtgever. De (buitengerechtelijke)
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 7 van 19
incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de totale factuur
inclusief btw.
6. Elders in deze algemene voorwaarden is vastgesteld dat wanneer de
Overeenkomst wordt ontbonden Raevels de reeds verrichte Diensten in
rekening zal brengen. In zulks geval gelden de voorschriften uit dit artikellid.
Wanneer Raevels werkt op basis van een uurtarief zullen de reeds gewerkte uren
tot het moment van ontbinding aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Wanneer Raevels werkt op basis van een vaste prijs dan bepaalt Raevels welk
percentage van de totale Overeenkomst reeds is uitgevoerd en dat percentage
van de overeengekomen prijs voor de Overeenkomst wordt in rekening
gebracht. De eventueel door Raevels aantoonbaar reeds gemaakte kosten
worden volledig aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst
komen aan Raevels of diens licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet
uitgevoerde concepten en voorstellen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
niet uitgevoerde concepten en voorstellen van Raevels op enige wijze te
gebruiken of aan te passen zonder expliciete Schriftelijke toestemming van
Raevels.
2. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever toebehoorden blijven van Opdrachtgever.
Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de
Overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van deze derden.
3. Als Opdrachtgever aan Raevels voorschrijft bepaalde gegevens, documenten,
materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat Opdrachtgever te allen tijde een geldige
licentie heeft voor het gebruik daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Raevels van alle
aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen
en/of informatie.
4. Het plegen van onderzoek door Raevels naar het mogelijke bestaan van octrooi-
, merk-, tekening-, model-, auteurs- en/of portretrechten en onderzoek naar de
aanwezigheid van dergelijke beschermingsvormen maakt geen deel uit van de
Overeenkomst.
5. Wanneer Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake
de Overeenkomst verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie
tot het gebruik van het Resultaat conform het doel waarvoor de Overeenkomst
is aangegaan. Onder de licentie wordt mede verstaan het recht van
openbaarmaking van het Resultaat. Het is Opdrachtgever expliciet niet
toegestaan om zonder schriftelijke toestemmingen van Raevels wijzigingen aan
te (laten) brengen in het Resultaat.
Artikel 14 Garanties
1. Raevels zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van het
Resultaat te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij Raevels met
Opdrachtgever Schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.
2. Raevels staat er niet voor in dat het Resultaat goed werkt in samenhang met alle
soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers, besturingssystemen of
applicatiesystemen, en eventuele andere programmatuur of apparatuur.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 8 van 19
3. Raevels geeft geen garantie op producten of diensten van derden, ongeacht of
deze via Raevels zijn geleverd.
Artikel 15 Opschorting en ontbinding
1. Indien Opdrachtgever niet of niet geheel diens verplichtingen jegens Raevels
nakomt heeft Raevels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
2. Indien er sprake is van een duurovereenkomst kan de duurovereenkomst door
Opdrachtgever enkel schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 1
maand, waarbij de opzegtermijn gaat lopen vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de maand waarin de opzegging plaatsvond. Raevels kan een
duurovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn
van 14 kalenderdagen. In dat geval gaat de opzegtermijn lopen op het moment
dat Raevels de opzegging schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verzonden.
3. Indien Raevels na het sluiten van de Overeenkomst kennisneemt van
omstandigheden waaruit blijkt dat de Opdrachtgever diens verplichtingen uit
de Overeenkomst niet of niet tijdig zal kunnen nakomen heeft Raevels het recht
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
4. Raevels heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte
Diensten in rekening te brengen conform artikel 12 lid 6 in geval van liquidatie,
surseance van betaling of faillissement van Opdrachtgever of wanneer er sprake
is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer over diens vermogen kan beschikken. Raevels is in dat geval niet
schadeplichtig.
5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd zal Raevels de nog te
verrichten werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever overdragen aan
hem, met uitzondering van schetsen en concepten. Wanneer deze overdracht
aanvullende kosten voor Raevels meebrengt, dan worden deze kosten in
rekening gebracht aan Opdrachtgever.
6. Als de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Raevels op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Opschorting door Raevels vrijwaart Opdrachtgever niet van diens
verplichtingen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan diens verplichtingen op te
schorten of te verrekenen met vorderingen op Raevels.
8. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort of de
Overeenkomst wordt ontbonden mag de Opdrachtgever het Resultaat enkel
gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Raevels.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Raevels is uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel vermeld.
2. Raevels is enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de
uitvoering van de Overeenkomst indien Opdrachtgever hem onverwijld,
deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld, een redelijke termijn heeft
gegund om de toerekenbare tekortkoming te zuiveren en Raevels na het
verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomt.
3. Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van Raevels is de aansprakelijkheid van Raevels voor schade uit hoofde van de
Overeenkomst of een door hem gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot de
overeengekomen prijs in het kader van de Overeenkomst.
4. Raevels is niet aansprakelijk voor:
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 9 van 19
a. Het in strijd handelen met enige wet- en regelgeving door Opdrachtgever;
b. Fouten of tekortkomingen in de gegevens, documenten, materialen en/of
informatie die Opdrachtgever aan Raevels heeft verstrekt of voorgeschreven;
c. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de
Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaken vinden in handelingen
van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden;
d. Fouten of tekortkomingen door achterstallig onderhoud door Opdrachtgever;
e. Fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het Resultaat door
Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden;
f. Taalkundige en/of grammaticale fouten in het Resultaat;
g. Schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot
de gegevens, documenten, materialen en/of informatie van Opdrachtgever
(hacking).
5. Aansprakelijkheid van Raevels voor indirecte schade, waaronder gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
6. Elke aansprakelijkheid van Raevels vervalt na één jaar vanaf het moment dat de
Overeenkomst is afgerond of beëindigd of vanaf het moment dat het Resultaat
door Raevels is opgeleverd, waarbij de gebeurtenis die als eerste plaatsvindt als
uitgangspunt voor de bepaling van de duur van de aansprakelijkheid wordt
genomen.
7. Raevels heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte gegevens,
documenten, materialen en/of informatie na beëindiging van de Overeenkomst.
Artikel 17 Overmacht
1. Tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst kunnen niet aan Raevels
worden toegerekend wanneer zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch
krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komen (hierna: overmacht).
2. Wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Raevels heeft hij de
mogelijkheid de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten.
Opdrachtgever wordt hierover door Raevels schriftelijk geïnformeerd.
3. Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend
onmogelijk is dan kan de Overeenkomst door elk der Partijen worden
ontbonden zonder jegens de andere Partij gehouden te zijn tot
schadevergoeding. De reeds verrichte Diensten worden tot het moment van
ontbinding aan Opdrachtgever in rekening gebracht conform artikel 12 lid 6.
Artikel 18 Geheimhouding
1. Wanneer Partijen kennisnemen van informatie van de andere Partij waarvan ze
(redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft maken zij
deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering
hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot
bekendmaking verplicht.
2. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst voor zolang als de Partij aan wie de informatie toebehoort
aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
3. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de werknemers en eventueel
ingeschakelde derden van elke Partij.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 10 van 19
4. Raevels kan de bedrijfsnaam van Opdrachtgever en afbeeldingen van het
geleverde Resultaat bekendmaken voor promotiedoeleinden, tenzij
Opdrachtgever hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.
Artikel 19 Overige bepalingen
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan diens rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder toestemming van Raevels.
Een uitzondering geldt wanneer de overdracht van rechten en plichten het
gevolg is van een bedrijfsovername of een overname van een meerderheid van
de aandelen in het bedrijf van Opdrachtgever.
2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om het
geschil onderling te beslechten. Indien dat niet lukt wordt het geschil
voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Noord-Holland.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 11 van 19
Bijzondere voorwaarden Hosting – Raevels
De onderhavige Bijzondere voorwaarden hosting zijn van toepassing indien
Opdrachtgever Diensten op het gebied van hosting afneemt. De algemene
voorwaarden van Raevels zijn daar eveneens op van toepassing, tenzij in deze
bijzondere voorwaarden hosting expliciet daarvan wordt afgeweken.
Artikel 1 Definities
1. In deze bijzondere voorwaarden komen worden een aantal begrippen
meermaals gebruikt. De definities van deze begrippen staan hieronder.
a. Hosting: het aanbieden van opslagruimte voor informatie in de breedste zin van
het woord, welke toegankelijk is via een website.
b. Hostingprovider: de derde partij van wie Raevels, als reseller van Hosting,
Hosting afneemt en welke geen partij is bij de Overeenkomst tussen Raevels en
Opdrachtgever, maar wel het recht heeft bepaalde handelingen te verrichten
met betrekking tot de Hosting wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met de
algemene of bijzondere voorwaarden van Raevels.
Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst tot Hosting komt tot stand op de wijze omschreven in artikel 3
en 4 van de algemene voorwaarden.
Artikel 3 Uitvoering Overeenkomst
Raevels spant zich in om met betrekking tot de Hosting goede kwaliteit te leveren
en ononderbroken beschikbaarheid toegang tot de gegevens van Opdrachtgever
te realiseren. Raevels biedt echter nadrukkelijk geen garanties voor de kwaliteit,
beschikbaarheid of toegang tot de gegevens van Opdrachtgever.
Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Indien Opdrachtgever weet of vermoedt dat Raevels maatregelen moet nemen
om aan zin verplichtingen te kunnen voldoen is Opdrachtgever verplicht Raevels
hiervan direct Schriftelijk op de hoogte te stellen.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Hosting te gebruiken voor
toepassingen waarbij een fout kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige
milieuschade, grote inbreuken in verband met persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever garandeert dat wanneer hij voor zijn specifieke gebruik van de
Hosting bepaalde vergunningen of toestemmingen van de overheid of derden
nodig heeft, hij daarvan in het bezit is. Raevels draagt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (het verkrijgen van) deze
vergunningen of toestemmingen en Opdrachtgever vrijwaart Raevels van enige
aanspraken van derden hieromtrent.
4. Het maken van back-ups is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Raevels
is niet aansprakelijk voor het gebrek aan back-ups, tenzij Partijen hier expliciet
Schriftelijk afspraken over hebben gemaakt.
Artikel 5 Gedragsregels
1. Het is niet toegestaan om met het gebruik van de Diensten of Hosting van
Raevels enige nationale of internationale wet- en regelgeving te schenden of
inbreuk te maken op rechten van derden.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 12 van 19
2. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om met gebruik van de Diensten
of Hosting van Raevels gegevens of materialen aan te bieden of te verspreiden
die:
a. Duidelijk bedoeld zijn om anderen te helpen bij het schenden van rechten van
derden, waaronder, maar niet beperkt tot, websites met hacktools of uitleg en
instructies bedoeld om criminele gedragingen te plegen, al dan niet op het
gebied van ICT;
b. Duidelijk smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of
haatzaaiend zijn;
c. Kinder- of bestialiteitspornografie bevatten of die bedoeld zijn om anderen te
helpen dergelijke materialen te vinden;
d. De privacy van derden schenden, waaronder, maar niet beperkt tot, het
verspreiden van persoonsgegevens van derden zonder toestemming of andere
rechtsgrond of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste
communicatie;
e. Bestanden met of links, torrents of verwijzingen naar (vindplaatsen van)
materiaal dat duidelijk inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of
portretrechten;
f. Ongevraagde communicatie bevat (spam), ongeacht of dit op commercieel,
charitatief of ideële gronden wordt verspreid;
g. Kwaadaardige inhoud bevat, zoals virussen of spyware.
3. Het staat Opdrachtgever vrij pornografische materialen te verspreiden, zolang
die geen overlast voor derden met zich meebrengt of leidt tot een overtreding
van enige wettelijke bepaling en de algemene of bijzondere voorwaarden van
Raevels.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan processen of programma’s via de
Diensten of Hosting van Raevels op te starten of te gebruiken waarvan
Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze Raevels, de
Hostingprovider of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
Artikel 6 Notice en takedown procedure
1. Indien Raevels of de Hostingprovider van mening zijn dat er hinder, schade of
gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen van Raevels, die van de
hostingprovider, derden of de dienstverlening op internet hebben zowel Raevels
als de hostingprovider het recht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
nodig zijn om de hinder, schade of het gevaar af te wenden of te voorkomen,
waaronder, maar niet beperkt tot, gevallen van slecht beveiligde systemen,
overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial of service aanvallen,
virussen, Trojaanse paarden en vergelijkbare software.
2. Indien Raevels of de Hostingprovider een melding of een klacht ontvangt van
een derde of zelf constateert dat Opdrachtgever handelt in strijd met de
gedragsregels in artikel zal Raevels Opdrachtgever hier zo snel mogelijk over
informeren. Opdrachtgever is in zulks geval verplicht terstond te reageren
waarna Raevels, eventueel in overleg met de Hostingprovider, besluit hoe te
handelen.
3. Indien Raevels of de Hostingprovider van mening is dat er door Opdrachtgever
in strijd wordt gehandeld met artikel 5 zal de toegang tot het betreffende
materiaal worden geblokkeerd en, indien noodzakelijk, verwijderd. Raevels zal
zich inspannen bij deze handelingen overige materialen niet te raken.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 13 van 19
Opdrachtgever wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de genomen
maatregelen.
4. Als er sprake is van strafbare feiten heeft Raevels evenals de Hostingprovider het
recht hiervan aangifte te doen.
5. Raevels en/of de Hostingprovider zijn niet aansprakelijk voor kosten of schade
als gevolg van de bovengenoemde maatregelen. Raevels zal ernaar streven om
zorgvuldig, redelijk en adequaat op te treden naar aanleiding van een
constatering van een mogelijke overtreding van de gedragsregels.
Artikel 7 Het registeren van domeinnamen
1. De bepalingen van dit artikel gelden indien Raevels voor Opdrachtgever
bemiddelt bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of een IP-adres.
2. Opdracht erkent dat het aanvragen, toekennen en het gebruik van een
domeinnaam en/of IP-adres afhankelijk is van en onderworpen is aan de
voorwaarden van de domeinnaamleverancier, SIDN en eventueel RIPE NCC.
Raevels vervult slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een
aanvraag wordt gehonoreerd of dat een domeinnaam niet reeds geregistreerd
is door een derde.
3. Een domeinnaam en/of IP-adres is Registratie is pas gerealiseerd wanneer er een
expliciete bevestiging van registratie van een domeinnaam en/of IP-adres naar
Opdrachtgever is verzonden. Een factuur voor registratiekosten geldt niet als
bevestiging van registratie.
4. Indien Raevels bemiddelt bij het registreren van een domeinnaam en/of IPadres machtigt Opdrachtgever Raevels middels acceptatie van deze bijzondere
voorwaarden om de overeenkomst met de domeinnaamleverancier namens
Opdrachtgever aan te gaan en diens algemene voorwaarden te accepteren. De
overeenkomst die na acceptatie ontstaat is tussen Opdrachtgever en
domeinnaamleverancier, waarbij Raevels geen partij is. De van toepassing zijnde
algemene voorwaarden van SIDN kunnen hier door Opdrachtgever worden
geraadpleegd.
5. Indien Raevels een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van
Opdrachtgever, dan zal Raevels zijn medewerking verlenen bij een verzoek van
Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
Bij verhuizing ontvangt Opdrachtgever een verhuistoken van Raevels. Raevels is
niet gehouden enige andere werkzaamheden met betrekking tot de verhuizen
uit te voeren voor Opdrachtgever, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
6. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Raevels uit de
Overeenkomst en de bijbehorende algemene en bijzondere voorwaarden, heeft
Raevels het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken.
Raevels zal alvorens hiertoe over te gaan Opdrachtgever in gebreke stellen en
hem een redelijke termijn gunnen om alsnog na te komen. De domeinnaam
wordt zo snel mogelijk weer toegankelijk of bruikbaar gemaakt door Raevels
wanneer Opdrachtgever aan diens verplichtingen heeft voldaan.
7. Opdrachtgever vrijwaart Raevels voor alle schade als gevolg van het gebruik van
een domeinnaam en/of IP-adres welke door Raevels voor Opdrachtgever is
aangevraagd.
8. Wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden door Raevels op grond van artikel
15 algemene voorwaarden heeft Raevels het recht de domeinnaam op te
zeggen, met een opzegtermijn van twee maanden.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 14 van 19
Artikel 8 Opslag- en datalimieten
1. Raevels heeft het recht een limiet te stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of
dataverkeer dat aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.
2. De limieten worden door Raevels ingesteld in het systeem. Indien
Opdrachtgever het ingestelde limiet overschrijdt zal Raevels de overschrijding
aan Opdrachtgever in rekening brengen. De kosten worden berekend op basis
van de door Raevels aangeboden bundels, waarbij een overschrijding naar
boven wordt afgerond naar de bundel welke de overschrijding omvat. In het
geval overschrijding het gevolg is van een hack of fout die toerekenbaar is aan
Opdrachtgever, dan wordt de overschrijding van het gestelde limiet aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Indien overschrijding van een gesteld limiet het gevolg is van een oorzaak van
buitenaf, waaronder, maar niet beperkt tot, een denial of serviceaanval, dan heeft
Raevels het recht de kosten die hij maakt naar redelijkheid door te berekenen
aan Opdrachtgever.
4. Raevels is niet aansprakelijk wanneer Opdrachtgever als gevolg van een
overschrijding van het gestelde limiet geen of beperkt gegevens kan verzenden,
ontvangen, opslaan of wijzigen.
Artikel 9 Duur, verlenging en opzegging
1. Indien Opdrachtgever Hosting afneemt van Raevels dan doet hij dat telkens voor
een termijn van een maand, kwartaal of jaar.
2. Indien Opdrachtgever de Hosting wenst op te zeggen, dan dient hij dit uiterlijk
één maand voor het einde van de Overeenkomst tot Hosting Schriftelijk aan
Raevels kenbaar te maken, waarbij de opzegtermijn gaat lopen vanaf de eerste
dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging plaatsvond.
3. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) opzegt wordt de Overeenkomst tot Hosting
telkens automatisch verlengd met een termijn van twaalf maanden, tenzij
Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
4. Opdrachtgever heeft tevens het recht de Overeenkomst tot Hosting op elk
ander gewenst moment op te zeggen. De kosten voor de resterende termijn van
de Overeenkomst worden in dat geval niet aan Opdrachtgever door Raevels
gerestitueerd.
Artikel 10 Betaling
1. De kosten voor Hosting worden door Raevels telkens voor een periode van een
maand, kwartaal of jaar in rekening gebracht aan Opdrachtgever, afhankelijk
van de duur van de Overeenkomst tot Hosting.
2. Opdrachtgever is verplicht de factuur voordat de Overeenkomst tot Hosting in
gaat te voldoen.
3. Indien Opdrachtgever na veertien kalenderdagen de factuur niet (volledig) heeft
voldaan verkeert hij automatisch in verzuim, zonder dat Raevels hem in gebreke
hoeft te stellen. In zulks geval kan Raevels, in aanvulling op diens rechten in
artikel 12 algemene voorwaarden omtrent verzuim, de gehoste data zonder
nadere waarschuwing ontoegankelijk maken totdat Opdrachtgever het
openstaande bedrag, de verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten
volledig heeft voldaan.
Artikel 11 Gevolgen beëindiging overeenkomst
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 15 van 19
1. Indien de Overeenkomst tot Hosting wordt ontbonden of beëindigd, heeft
Opdrachtgever het recht de gehoste data en domeinnaam elders onder te
brengen. Wanneer een dergelijke verhuizing aanvullende kosten voor Raevels
meebrengt, dan worden deze kosten in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
De reeds in rekening gebrachte kosten voor Hosting en de domeinnaam worden
niet aan Opdrachtgever gerestitueerd.
2. Indien Opdrachtgever besluit de gehoste data en de domeinnaam te verhuizen
dient hij Raevels hierover onmiddellijk Schriftelijk te informeren. Raevels zal in
zulks geval een verhuistoken aan Opdrachtgever verstrekken. Raevels is niet
gehouden enige andere werkzaamheden met betrekking tot de verhuizing uit
te voeren voor Opdrachtgever, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
3. Raevels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juiste en volledige
verhuizing van de gehoste data.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen
een maand, na ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst tot Hosting aan
Raevels kenbaar maakt dat hij de data wenst te verhuizen, is Raevels gerechtigd
om de opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Eenmaal
gewiste gegevens kunnen niet meer worden hersteld, maar betekent niet
automatisch dat de gegevens niet meer elders op het internet aanwezig zijn.
Hiervoor is Raevels niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. De bepalingen in artikel 17 algemene voorwaarden gelden onverkort.
2. Opdrachtgever is jegens Raevels aansprakelijk voor schade die door een aan
Opdrachtgever toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever
vrijwaart Raevels tegen alle aanspraken als gevolg van het gebruik van de
Hosting in strijd met de gedragsregels in artikel 5 of andere bedingen in de
algemene en bijzondere voorwaarden, ongeacht of de aanspraken het gevolg
van het handelen van Opdrachtgever zijn of handelen door een derde met
toestemming of medeweten van Opdrachtgever. Deze vrijwaring geldt ook ten
aanzien van personen die niet de werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de
Hosting onder verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever
hebben gebruikt.
Artikel 13 Overmacht
1. Dit artikel geldt in aanvulling op artikel 17 van de algemene voorwaarden van
Raevels.
2. Onder overmacht wordt verstaan een storing van de publieke infrastructuur die
normaliter voor Raevels of de Hostingprovider beschikbaar is en waar de Hosting
van afhankelijk is, maar waarover noch Raevels noch de Hostingprovider
feitelijke macht hebben of contractuele nakoming kunnen eisen. Hieronder valt
in ieder geval de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN en alle
netwerken in het internet waar Raevels of de Hostingprovider geen contract
mee hebben gesloten.
3. Onder overmacht wordt verstaan een storing als gevolg van cybercriminaliteit
of een poging daartoe, tekortkomingen van de leveranciers van Raevels,
waaronder de Hostingprovider, waarvoor Raevels zijn leveranciers niet
aansprakelijk kan stellen, de onbeschikbaarheid van personeel, door ziekte of op
andere gronden en overheidsmaatregelen, onvoorziene hardware-en/of
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 16 van 19
softwarematige problemen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
Artikel 14 Geheimhouding
Raevels zal geen kennisnemen van de gegevens die Opdrachtgever opslaat of
verspreidt middels de Hosting, tenzij de kennisneming noodzakelijk is om de
Overeenkomst uit te voeren, een Dienst te leveren, onderhoud te plegen of
wanneer Raevels verplicht wordt tot kennisneming op grond van een wettelijke
bepaling of gerechtelijk bevel. Raevels zal zich in zulks geval inspannen om de
kennisneming zo veel mogelijk te beperken.
Artikel 15 Overige bepalingen
De logfiles, overige (elektronische) administratie en (elektronische) communicatie
van Raevels en die van de Hostingprovider worden gebruikt ter onderbouwing van
de stellingen van Raevels respectievelijk de Hostingprovider. Deze bronnen gelden
als authentiek bewijs, tenzij Opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 17 van 19
Bijzondere voorwaarden Verwerking Persoonsgegevens – Raevels
De onderhavige bijzondere voorwaarden verwerking persoonsgegevens zijn van
toepassing indien Raevels persoonsgegevens verwerkt in de capaciteit van
verwerker tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. De algemene voorwaarden
van Raevels zijn daar eveneens op van toepassing, tenzij in deze bijzondere
voorwaarden verwerking persoonsgegevens expliciet daarvan wordt afgeweken.
Artikel 1 Definities
1. Waar in deze bijzondere voorwaarden verwerking persoonsgegevens termen
worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en/of diens opvolger, de Uitvoeringswet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (UAVG), wordt aan deze termen de
betekenis van de definities uit de Wbp resp. UAVG toegekend.
2. Onder deze bijzondere voorwaarden verwerking persoonsgegevens is
Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en Raevels de verwerker.
Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens
1. Raevels verwerkt de door of via Opdrachtgever ter beschikking gestelde
persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Raevels zal Opdrachtgever zo snel mogelijk in kennis wanneer naar zijn mening
een aan hem opgedragen verwerking in strijd is met de wet.
3. De werkzaamheden waar deze bijzondere voorwaarden verwerking
persoonsgegevens betrekking op hebben zijn omschreven in de Overeenkomst.
4. Raevels zal de persoonsgegevens gedeeld door Opdrachtgever niet voor enig
ander doel verwerken dan omschreven in deze bijzondere voorwaarden
verwerking persoonsgegevens of de Overeenkomst, behoudens afwijkende
wettelijke verplichtingen.
Artikel 3 Verplichtingen Raevels
1. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever aan
Raevels berust te allen tijde bij Opdrachtgever.
2. Raevels zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en zal alle redelijke
instructies van Opdrachtgever opvolgen, tenzij de wet anders voorschrijft.
3. Op verzoek van Opdrachtgever stelt Raevels de persoonsgegevens die hij in
opdracht van Opdrachtgever verwerkt ter hand aan Opdrachtgever.
4. Raevels zal, voor zover in redelijkheid van hem kan worden verwacht,
Opdrachtgever middels passende technische en organisatorische maatregelen
bijstaan om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan alle wettelijke
verplichtingen, met name met betrekking tot de rechten van betrokkenen zoals
omschreven in de Wbp respectievelijk UAVG.
5. Opdrachtgever is akkoord met de mogelijke doorgifte van persoonsgegevens
aan derde landen door Raevels. Doorgifte vindt plaats met inachtneming van de
toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 4 Vertrouwelijkheid
1. Raevels respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarvan hij
kennisneemt, tenzij de wet anders bepaalt.
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 18 van 19
2. Wanneer Raevels op grond van de wet verplicht is persoonsgegevens te
verstrekken aan een derde zal Raevels de identiteit van deze derde en de
grondslag van het betreffende verzoek verifiëren. Raevels zal Opdrachtgever
hierover Schriftelijk informeren, tenzij de wet anders voorschrijft.
Artikel 5 Melding datalekken
1. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een inbreuk in verband met
persoonsgegevens zal de Raevels dit zo snel mogelijk na ontdekking, telefonisch
of Schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Raevels zal inlichten aan
Opdrachtgever verschaffen waarmee Opdrachtgever de inbreuk in verband met
persoonsgegevens kan beoordelen. Raevels laat het doen van meldingen van
een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de Autoriteit
Persoonsgegevens of aan betrokkenen over aan Opdrachtgever.
2. Raevels zal maatregelen nemen om de gevolgen van een inbreuk in verband
met persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. De kosten voor het dichten
van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en het voorkomen van een
soortgelijke toekomstige inbreuken is voor rekening van de Partij die de kosten
maakt.
Artikel 6 Beveiliging van de verwerking
1. Raevels neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens welke door hem worden verwerkt bij de uitvoering van de
Overeenkomst te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of tegen enige
vorm van onrechtmatige verwerking.
2. Opdrachtgever heeft het recht op eigen kosten de verwerking van
persoonsgegevens te laten controleren door een onafhankelijke controleur en
zal Raevels vooraf informeren over een voornemen daartoe. Raevels zal
meewerken aan deze controle. Opdrachtgever zal de informatie waar kennis van
wordt genomen tijdens de controle vertrouwelijk behandelen.
3. Raevels zal redelijke aanbevelingen van de onafhankelijke controleur met
betrekking tot het verbeteren van de door Raevels genomen technische en
organisatorische maatregelen binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 7 Subverwerkers
1. Het Raevels toegestaan (een deel van) de verwerking van de persoonsgegevens
in het kader van de Overeenkomst over te dragen aan of te delen met een
andere verwerker (subverwerker).
2. Indien Raevels een subverwerker aanwijst conform lid 1 neemt, zal Raevels de
verplichtingen uit deze bijzondere voorwaarden verwerking persoonsgegevens
opleggen aan de subverwerker. Raevels blijft in deze gevallen te allen tijde
aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
Artikel 8 Beëindiging verwerking
1. Zodra de Overeenkomst is beëindigd zal Raevels binnen 30 kalenderdagen, naar
keuze van Opdrachtgever, de persoonsgegevens die hij in het kader van de
Overeenkomst in zijn bezit heeft op een nader overeen te komen wijze
teruggeven aan Opdrachtgever of aantoonbaar vernietigen, tenzij Partijen
anders overeenkomen of de wet Raevels verplicht de persoonsgegevens te
blijven verwerken.
2. Verplichtingen voor Raevels welke naar hun aard ook na beëindiging van de
Overeenkomst voortduren, blijven nadien bestaan. Tot deze verplichtingen
Algemene voorwaarden – Raevels Pagina 19 van 19
behoren onder meer de bepaling omtrent het melden van datalekken (artikel 5)
en geheimhouding (artikel 4).
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Het bepaalde in artikel 16 algemene voorwaarden geldt onverkort.
2. Indien de Autoriteit Persoonsgegevens aan Opdrachtgever een boete oplegt,
kan Opdrachtgever enkel een contractuele boete opleggen aan Raevels indien
de boete het directe gevolg is van handelen of nalaten toerekenbaar aan
Raevels. De door Opdrachtgever op te leggen contractuele boete zal nimmer
hoger zijn dan de boete opgelegd aan Opdrachtgever door de Autoriteit
Persoonsgegevens. Indien een boete slechts voor een gedeelte het directe
gevolg is van handelen of nalaten door Raevels zal Opdrachtgever enkel dat
gedeelte van de boete aan Raevels kunnen opleggen.